Login

Waardering voor boekdebuten

  • LONGLIST DEBUTEN 2018

Reglement ANV Debutantenprijs

Nominaties

1. Jaarlijks stelt de nominatiejury uit de beoordeelde boeken een longlist op van in beginsel tussen de 10 en 15 titels. Van dit aantal kan,
afhankelijk van het aantal ingezonden titels en van de kwaliteit van de beoordeelde boeken, afgeweken worden.

2. Uit de longlist maakt de jury tijdens de laatste juryvergadering een shortlist van 3 titels.

3. Na het bekendmaken van de shortlist in de landelijke media, via de mailings van NBD/Biblion, via de website
www.anvdebutantenprijs.nl en doormiddel van e-mails, kiezen lezers uit de 3 titels het naar hun mening beste debuut.
Dat gebeurt door middel van het insturen van een beoordelingsformulier (schriftelijk of digitaal) over de 3 titels.

4. Voorafgaand aan de bekendmaking van de shortlist worden lezers opgeroepen om deel uit te gaan maken van de zogenaamde Kernjury.
De juryleden hiervan nemen op zich alle 3 titels te zullen lezen en te beoordelen.

5. Aan het beste debuut is een geldprijs verbonden van € 7500.

6. De overige twee auteurs van de genomineerde boeken van de shortlist ontvangen ieder een bedrag van € 750.

7. Van de genomineerde auteurs wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de uitreiking van de ANV Debutantenprijs.

Te beoordelen titels door de nominatiejury

1. Uitgevers sturen 7 exemplaren van (een) naar hun mening voor bekroning in aanmerking komende titel(s) aan de Stichting.

2. Onder ‘uitgever’ wordt verstaan een professionele uitgever die aanbiedingen voor de boekhandel verzorgt, de gebruikelijke
leveringsvoorwaarden hanteert, die minstens één keer per jaar een fondslijst opstelt en een professionele redactie heeft.

3. Onder ‘in aanmerking komende titel’ wordt verstaan: oorspronkelijk Nederlandstalige en niet eerder verschenen fictie (roman of
verhalenbundel). In samenwerking met anderen geschreven eerder verschenen werk wordt niet gezien als ‘debuut’.
Ook zogenaamde ‘literaire thrillers’ kunnen worden ingezonden, maar de uitgever dient te beseffen dat slechts zelden van deze categorie
ingezonden boeken doordrongen tot de Longlist.
Een uitzondering op het criterium ‘oorspronkelijk Nederlandstalig’ vormt een werk dat oorspronkelijk in een Nederlands dialect (Zeeuws,
Twents, e.d.) of in het Fries is verschenen en later in het Nederlands. De titel in standaardtaal wordt dan als debuut beschouwd.

4. De nominatiejury kan en mag ook zelf titels voordragen of uitsluiten die door de Stichting aangevraagd kunnen worden, resp. aangevraagd zijn.

5. De boeken die beoordeeld worden, verschijnen in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de uitreiking.

De nominatiejury

1. De nominatiejury wordt geworven en benoemd door de Stichting.

2. De jury bestaat uit 5 leden, waarvan één lid als voorzitter fungeert.

3. Van de nominatiejury is zo mogelijk tenminste één lid afkomstig uit Vlaanderen.

4. De juryleden dienen aantoonbare kennis te hebben van de recente, Nederlandstalige literatuur.

5. De jury zal zo divers mogelijk worden samengesteld. De voorkeur gaat uit naar Neerlandici, recensenten,
vertalers, bibliothecarissen, auteurs, boekhandelaren, etc. Bovendien streeft de Stichting ernaar altijd tenminste één vrouw deel uit te laten maken van de jury.

6. Degenen die rechtstreeks belang hebben bij de nominatie van de boeken, zoals zij die werkzaam zijn binnen
een uitgeverij, zijn uitgesloten van deelname aan de jury.

7. De voorzitter van de jury maakt deel uit van het bestuur van de Stichting.

8. Een jurylid wordt in principe voor 3 jaar benoemd en is daarna eventueel telkens nog voor één jaar herbenoembaar.

9. Met het oog op de continuïteit van de jury geldt voor de voorzitter niet wat in artikel 8 genoemd is.

10. Een medewerk(st)er van de Stichting treedt op als secretaris van de jury. Hij of zij maakt geen deel uit van de jury.

11. Van juryleden wordt verwacht:
dat zij de aan hen toegewezen boeken kritisch lezen en beoordelen en daar een korte verslaglegging van maken;
dat zij een aantal malen per jaar in Dordrecht bijeenkomen voor jurybesprekingen;
dat zij t.b.v. het nominatiejuryrapport een kort, gefundeerd juryrapport schrijven over één titel;
dat zij aanwezig zijn bij de bekendmaking en uitreiking van de ANV Debutantenrpijs.

12. Voor hun werk ontvangen de juryleden een jaarlijks door de Stichting vast te stellen passende vergoeding plus
een reiskostenvergoeding op basis van tweedeklas openbaar vervoer.

13. De werkwijze van de jury is als volgt:
· de voorzitter leest alle door uitgevers aangeboden titels.
· de overige 4 leden van de jury lezen twee aan twee, d.w.z. dat telkens 2 leden voor de eerstvolgende juryvergadering
dezelfde titels lezen.
· tijdens de juryvergadering wordt aan de hand van het oordeel van 2 juryleden plus het oordeel van de voorzitter besloten
of een titel ook door de andere twee juryleden beoordeeld moet worden.
· in een volgende vergadering besluit de jury bij meerderheid van stemmen of een boek wel of niet op de longlist komt.
· in een slotvergadering besluit de jury bij meerderheid van stemmen welke 3 boeken op de shortlist komen.

14. De juryleden hebben een plicht tot geheimhouding voor wat betreft de keuze die op een bepaald moment voor de
long- of shortlist is gemaakt.

Opgemaakt: Juni 2009, aangepast in januari 2018

 

images

 

logoslogan web 2
  

Nieuws